Všeobecné obchodné podmienky

 
Uvedené všeobecné obchodné podmienky platia pre rezervácie uskutočnené prostredníctvom rezervačného systému cestovnej agentúry L´ASSISTANCE EUROPÉNNE (ďalej len agentúra) na internetovej stránke www.ae-agence.eu. V prípade objednávok realizovaných prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) platia rovnaké všeobecné obchodné podmienky. Jediným výhradným vlastníkom vyššie uvedenej domény je podnikateľský subjekt Ing. Miloš Černák – TRANSMOST.

Služby agentúry

 
A. Rezervačný systém

Agentúra poskytuje zákazníkovi možnosť prostredníctvom svojho rezervačného systému rezervovať služby poskytované tretími stranami. Agentúra neposkytuje žiadne cestovné služby, za ktoré by zodpovedala samotná agentúra. Prostredníctvom rezervačného systému na vyššie uvedenej internetovej stránke uzatvára zákazník s agentúrou výlučne sprostredkovateľskú zmluvu, na ktorú sa vzťahujú predpisy a zákony Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky.

Každú rezerváciu z poverenia zákazníka sprostredkuje agentúra v úlohe sprostredkovateľa vybranému hotelu a inej cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry. Sprostredkovanie, a teda rezervácia izieb a poznávacích programov prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke www.ae-agence.eu je pre zákazníka spoplatnená, a to vo forme servisného poplatku.

 
Rezervačný proces, ceny, akceptácia rezervácie

Zmluvu o konkrétnych službách, práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o ubytovaní a objednaných službách uzatvára zákazník pri rezervácii služieb priamo s vybraným ubytovacím zariadením, Agentúra. je v tomto prípade sprostredkovateľ. Objednávku ubytovania a ďalších objednaných a programových služieb realizuje zákazník už samotným aktom objednania rezervácie a je platná aj bez potvrdenia. Vecným prejavom ochoty agentúry a zákazníka uzavrieť zmluvný vzťah je:

zo strany agentúry: vystavenie faktúry za rezerváciu vo výške servisného poplatku,

zo strany zákazníka: zaplatenie faktúry agentúry podľa údajov na faktúre a pripísanie fakturovanej čiastky na účet agentúry

Potvrdenie rezervácie objednaných služieb bude zaslané zákazníkovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v procese rezervácie služieb. Z technického hľadiska sa však agentúra nemôže presvedčiť či zákazník uviedol platnú e-mailovú adresu a či zákazník potvrdenie rezervácie objednaných služieb obdržal.

Všetky ceny sú zmluvne dojednané ceny izieb a programov a platia pre všetky rezervácie realizované prostredníctvom internetovej stránky www.ae-agence.eu Rezervácia prebieha za aktuálnu cenu ktorá je v rezervačnom systéme uvedená pre zvolený dátum rezervácie. Ceny sú cenami dodávateľov ubytovacích a programových služieb a agentúra ich aktuálne uvádza na stránke www.ae-agence.eu. Cenníky sú nutnou súčasťou rezervačných formulárov na www.ae-agence.eu Ceny sú uvedené v súlade a podmienkami, platnými v krajine pôsobenia dodávateľa ubytovacích a programových služieb.

Ubytovaciu rezerváciu, vyžiadanú prostredníctvom rezervačného systému agentúry na stránke www.ae-agence.eu, je pre hotel záväzné, ak zákazník najneskôr v stanovenom termíne zaplatí vopred čiastku vo výške zálohy (spravidla 30% celkovej ceny), ktorá je uvedená zálohovej faktúre hotela. Zálohovú faktúru obdrží zákazník e-mailovou poštou od agentúry v dostatočnom predstihu. Po pripísaní zálohy na bankový účet hotela hotel rezerváciu akceptuje v plnom rozsahu uvedenom na potvrdení rezervácii, ktorú zákazník obdržal do svojej e-mailovej schránky.
Pozrite prezentáciu ….

Zákazník doplatí zvyšok ceny ubytovania pri odchode z hotela.

Hotelová klasifikácia: Hotel** s možnosťou objednania raňajok.
Podrobné informácie sú uvedené v príslušnej sekcii stránky www.ae-agence.eu.

 
Garancia rezervácie

Všetky rezervácie vyžiadané prostredníctvom rezervačného systému agentúry na stránke www.milaemar.sk garantuje zákazník úhradou zálohy podľa inštrukcii na (v) zálohovej faktúre hotela.

Najskorší možný príchod do hotela je po 14.00 hod. a odchod z hotela do 11.00 hod. ak nie je pri jednotlivých hoteloch uvedené inak. Ak je zákazníkovi vopred známi neskorý príchod do hotela je o tej skutočnosti povinný informovať hotel a danú skutočnosť uviesť pri objednávaní rezervácii v kolónke Poznámky.

 
Storno podmienky a podmienky zmeny rezervácii

Storno podmienky a podmienky zmeny rezervácii sú uvedené pre každý hotel individuálne a sú zobrazené zákazníkovi v prezentácii hotela, v procese rezervácie ako aj v potvrdení rezervácie. Zákazník samotným aktom rezervácie, potvrdením rezervácie súhlasí s uvedenými storno podmienkami, podmienkami zmeny rezervácie a so všeobecnými obchodnými podmienkami. Štandardne je bezplatné storno alebo zmena rezervácie možná 48 hodín pred dátumom uvedeným ako príchod (miestneho času). V prípade že zákazník nedodrží stanovenú lehotu na storno alebo zmenu rezervácie, má hotel právo účtovať zákazníkovi storno poplatok. Tento storno poplatkom bude zákazníkovi vyfakturovaný zákazníkovi.
Storno podmienky sú súčasťou e-mailovej pošty pri zaslaní zálohovej faktúry zákazníkovi.

Vykonať storno rezervácie alebo zmeniť rezervácie môže zákazník u agentúry prostredníctvom e-mailovej pošty. Pre úspešné storno alebo zmenu rezervácie je nutné uviesť ID číslo, číslo rezervácie a e-mailovú adresu, na ktorú bolo zaslané potvrdenie rezervácie. Všetky tieto informácie obdžal zákazník v potvrdení rezervácie. O úspešnej zmene rezervácie bude zákazník informovaný e-mailom.

Pri stornovaní rezervácie sa agentúrny servisný poplatok zákazníkovi nevracia. Poplatok sa vracia len v prípade, že pred termínom ubytovania, alebo v čase ubytovania hotel nahlásil zastavenie (prerušenie) prevádzky hotela.

 
ZRUŠENIE POBYTU V HOTELI A NEDOSTAVENIE SA
(Smernica hotela)

· V prípade úplného zrušenia pobytu v hoteli, poskytnuté preddavky nie sú vymožiteľné.
· Najneskôr 30 dní pred príchodom skupiny je možné zrušiť 50% objednanej rezervácie . Hotel neuplatňuje storno-poplatok za úbytok zarezervovaných izieb.Zrušenie nad túto hranicu bude fakturované na báze jednej noci za zrušenú izbu.
· Krátenie (zníženie) objednanej rezervácie izieb vykonané v čase kratšom ako 30 dní pred príchodom až do dňa príchodu skupiny bude fakturované na báze jednej noci za zrušenú izbu.

 
B. Nerezervačné služby agentúry

Nerezervačnou službou agentúry je predaj výkonu agentúrneho sprievodcu pre pobyt zákazníka v mieste pobytu. Túto službu vykonáva osoba s pracovno-právnym vzťahom s agentúrou a jeho spôsobilosť na výkon garantuje agentúra. Na výkon agentúrneho sprievodcu vystavuje agentúra zákazníkovi faktúru, ktorá je splatná po skončení pobytu v mieste pobytu. Obsah výkonu agentúrneho sprievodcu a cena za výkon sú uvedené v príslušnej sekcii stránky www.ae-agence.eu.

 
Ochrana údajov

Údaje uvádzané zákazníkom v procese rezervácie sú poskytované len dodávateľom ubytovacích a programových služieb. Agentúra sa pri spracovávaní údajov riadi zákonnými smernicami o ochrane dát, neposkytuje údaje bez osobného súhlasu zákazníka tretím stranám a využíva ich len na svoje vnútorné potreby.

Platí slovenské právo. Miestom prípadných súdnych sporov je Bratislava.

V Bratislave, január 2010
Za agentúru:
Ing. Miloš Černák, osoba zodpovedná za agentúru

© Ing. Miloš Černák – TRANSMOST